Polityka Prywatności - Blaber

Polityka Prywatności

przez Aleksandra Kmieciak

Administratorem Państwa danych osobowych jest Blaber Media z siedzibą w Warszawie. Nasze dane kontaktowe: ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, kontakt@blabermedia.pl, tel. +48 (22) 620 53 65.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  • przeniesienie danych
  • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie, np. poprzez wysłanie wiadomości na nasz adres e-mail: kontakt@blabermedia.pl

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

  • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
  • innym administratorom, np. zleceniodawcom organizowanych przez nas kampanii mediowych.

Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych: kontakt@blabermedia.pl